PROJEKTIM DHE KONSULENCE INXHINIERIKE

AH Consulting Engineers shpk ofron Konsulencë teknike për sigurinë dhe shëndetin në punë (hartimi dokumentacionit te plote, trajnim, instruktim, vlerësim rreziku etj.) Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji dhe trajnim. Auditim energjie për ndërtesa dhe procese. Auditim dhe inspektimi i sigurisë rrugore. Identifikimin e Risqeve inxhinierike, minimizimin dhe monitorimin e tyre ( për objektet që merren në sigurim nga kompanitë e sigurimeve. Projektim rruge dhe sinjalizimi rrugor në të gjitha kategoritë e saj.Projektim të sistemeve të furnizimit me gaz.
Projektim të sistemeve kundër zjarrit. Projektimi i impianteve ngritëse e transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse etj). Projektim të linjave elektrike për objekte civile dhe industriale. Projektim vepra naftësjellës, gazsjellës, vaj sjellës, etj;

Konsulencë teknike për sigurinë dhe shëndetin në punë (hartimi dokumentacionit te plote, trajnim, instruktim, vlerësim rreziku etj.)

Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji dhe trajnim

Auditim energjie për ndërtesa dhe procese.

Auditim dhe inspektimi i sigurisë rrugore.

Identifikimin e Risqeve inxhinierike, minimizimin dhe monitorimin e tyre ( për objektet që merren në sigurim nga kompanitë e sigurimeve)

Projektim rruge dhe sinjalizimi rrugor (Projektim i sinjalistikës rrugore në të gjitha kategoritë e saj)

Projektim të sistemeve të furnizimit me gaz.

Projektim të sistemeve kundër zjarrit

Projektimi i impianteve ngritëse e transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse etj).

Projektim të linjave elektrike për objekte civile dhe industriale.

Projektim vepra naftësjellës, gazsjellës, vaj sjellës, etj